ནས་ཆང་བསིལ་མ་མཚམས་སྦྱོར། ནས་ཆང་བསིལ་མ་མཚམས་སྦྱོར།    (ཁྲི་ཀ) རྡོ་རྗེ་འབུམ།   ནས་ཆང་བསིལ་མ་ནི་མཚོ་སྔོན་རོང་འབྲོག་ས་ཁུལ་གྱི་རང་གིས་བསྙལ་བའི་ཆང་བཅུད་ཅུང་དམན་པའི་ཆང་དཀར་ཏེ། ནས་བཟང་གདམ་ནས་ཆང་དང་རྫ་ཆུ་བསིལ་མས་བཟོ་བ་སྟེ། ནས་གཙང་མར་ཕྱར་ནས་བཙོས་ནས་འཁྱག་ཚེ་ཆང་ཕབས་གཏོར་རྗེས་ཤིང་ཟོའམ་རྫ་མའི་ནང་བཞག་ཅིང་སྐྱུར་དུ་བཅུག  ཕལ་ཆེར་ཟླ་གཅིག་ལྷག་འགོར་ཚེ་སྐྱུར་དེ་ཆང་རྫའང་ཟངས་ཆེན་དུ་བཞག་སྟེ་ཁ་བརྒྱབ། སྦུག་གཏེར་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཆབ་རོམ་བཞག་ནས་འཁྱག་ནུས་ཐོན་ལ།   ཟངས་ངའི་འོག་ཏུ་མེ་སྦར་དུ་བཅུག་སྟེ་ཆང་བཙོས་ཤིང་། མེའི་ཚད་ངེས་ཅན་ལ་ཐོན་ན་རླངས་པ་ཆང་རྫའི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་ཆབ་རོམ་བཞུས་ནས་ཆང་རྫའི་ནང་བཞུར་ཚེ།   ད་གཟོད་རོ་བརྒྱའི་ནས་ཆང་བསིལ་མར་གྱུར། Drink subjects 2741 For more information about this term, see Full Entry below.Subjects Tibet and HimalayasTopicsFoodFull EntryRelated Subjects (1)Related Images (9)Related Audio-video (10)Related Texts (1) Triga places 1176 For more information about this term, see Full Entry below.Feature Type CountyPlaces EarthAsiaChinaQinghaiTsolho Tibetan Autonomous PrefectureFull EntryRelated Subjects (1)Related Places (76)Related Images (192)Related Texts (116)Related Audio-video (81) ནས་ཆང terms 107808 Wylienas chang /ExpressionFor more information about this term, see Full Entry below.Terms nanar ma/Full EntryRelated Texts (1)