གེ་སར་ལག་རྡོ། གེ་སར་ལག་རྡོ། སྙིང་ལྕགས་རྒྱལ་གྱིས་འཚོལ་སྡུད་བྱས།   གེ་སར་ལག་རྡོ་ཞེས་པ་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་ཨོལ་རོང་སྡེ་བ་ན་ཡོད་དེ།  དེང་སྐབས་སུ་གཤོང་མོ་ཆེ་དགོན་པ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཅུང་ཙམ་ཡོང་ན་ཟག་ཁུའུ་ཉག་ཁ་བརྒྱུད་ནས་སོང་ན་ཐང་རྐང་ཟེར་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ཡོད། དེར་གེ་སར་གྱི་ལག་རྡོ་ཡིན་ཟེར་བའི་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་གོང་འོག་བྱས་ཏེ་ཡོད། རྡོ་ཆེ་བ་དེར་རྒྱ་མ་ལྔ་བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་ལ་རྡོ་ཆུང་བ་དེར་རྒྱ་མ་ཉིས་བརྒྱ་ནས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད། རྡོ་དེ་གཉིས་ནི་བལྟས་མ་ཐག་ས་དེ་གའི་རྡོ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་རྫ་བྲག་གི་ཁོང་ནས་ཐོན་པའི་རྡོ་ཞིག་དང་འདྲ།  བཤད་རྒྱུན་ལ་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེ་བ་གནས་ས་དེར་སྔོན་ཆད་འདྲེ་མོ་ཞིག་གནས་ཡོད་པ་ལ། འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོས་འདྲེ་མོ་བཏུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་པ་མཁྱེན་ནས་ཆེད་དུ་ཨོལ་རོང་ས་ཆ་འདིར་ཕེབས་ཏེ་འདྲེ་མོ་གནས་སའི་ལ་མགོ་ནས་མར་ལག་རྡོ་གཉིས་འཕངས་བའི་ལག་རྡོ་དང་པོ་ཕ་བོང་ཆེ་བ་དེ་ཡིན། ཕ་བོང་ཆེ་བ་འདྲེ་མོར་མ་ཕོག་པས་ཕ་བོང་ཆུང་བ་དེ་འཕངས་ཏེ་འདྲེ་མོ་ཁ་མལ་དེར་བཏུལ་ཞེས་ཡུལ་དེའི་ངག་རྒྱུན་ལ་མ་ཉམས་པར་བཤད་རྒྱུ་འདུག Folklore subjects 1378 For more information about this term, see Full Entry below.Subjects Tibet and HimalayasBibliographic ClassificationTibetan and HimalayanLiterary ArtsFull EntryRelated Subjects (1)Related Texts (5)Related Audio-video (107) Triga places 1176 For more information about this term, see Full Entry below.Feature Type CountyPlaces EarthAsiaChinaQinghaiTsolho Tibetan Autonomous PrefectureFull EntryRelated Subjects (1)Related Places (76)Related Texts (116)Related Images (192)Related Audio-video (81) འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ terms 165303 Wylie'dzam gling seng chen rgyal po/ExpressionFor more information about this term, see Full Entry below.Terms dza'dzad med/Full EntryRelated Texts (1)