བྲག་མདའ་བརྒྱངས། བྲག་མདའ་བརྒྱངས། སྙིང་ལྕགས་རྒྱལ་གྱིས་འཚོལ་སྡུད་བྱས།   བྲག་མདའ་བརྒྱངས་ཞེས་པ་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་བདུད་ཤུལ་སྡེ་བ་ན་ཡོད་དེ། འཕྲང་དམར་གྲོང་རྡལ་ནས་ཚེ་ཐང་ལུང་བའི་ནང་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་སོང་ན་ལམ་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བྲག་རི་མཐོན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། ས་དེའི་ངག་རྒྱུན་ལ་གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་བྲག་དེར་འདྲེ་མོ་ཞིག་གིས་གནས་བྱས་ཤིང་བྲག་རིའང་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་སྐྱེས་བཞིན་ཡོད་པས་དེས་སྐྱེས་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པལའང་བར་ཆད་ཡོད་པ་ཀུན་གྱི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་གྱུར།  མི་རྣམས་ཚུལ་དེ་ལ་འཇིགས་དངངས་སྐྱེས་བཞིན་པའི་དུས་ལ་གེ་སར་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ཕེབས་ནས་བྲག་ལ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་འདྲེ་མོ་བཏུལ་པས་དེང་སྐབས་ད་དུང་བྲག་ངོས་བཤིག་ཤུལ་གསལ་བོར་ཡོད།  ད་དུང་བྲག་འདབས་སུ་གེ་སར་ཞབས་རྗེས་བཀོད་པའི་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་རྡོག་པ་གཏད་ནས་མདའ་འཕེན་ས་ཡིན་པ་ལ་ད་དུང་ཞབས་རྗེས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། Folklore subjects 1378 For more information about this term, see Full Entry below.Subjects Tibet and HimalayasBibliographic ClassificationTibetan and HimalayanLiterary ArtsFull EntryRelated Subjects (1)Related Texts (5)Related Audio-video (107) Triga places 1176 For more information about this term, see Full Entry below.Feature Type CountyPlaces EarthAsiaChinaQinghaiTsolho Tibetan Autonomous PrefectureFull EntryRelated Subjects (1)Related Places (76)Related Texts (116)Related Images (192)Related Audio-video (81) གཏམ་རྒྱུད terms 74396 Wyliegtam rgyud/ExpressionFor more information about this term, see Full Entry below.Terms tagtan tshigs rigFull EntryRelated Texts (1)