ཁྲི་ཀའི་གེ་སར་ཕ་བོང་།    ཁྲི་ཀའི་གེ་སར་ཕ་བོང་།  ཟི་ལིང་། དབང་ཆེན་ཚེ་རིང་།   འདི་ནི་སྐེ་བ་སྡེ་བའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད། བཤད་རྒྱུན་ལ་གླིང་གི་དུས་སུ་དམ་སྲི་ཞིག་གིས་རྒྱུན་པར་ཡུལ་འདིའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཇོ་རུ་རྒྱལ་པོས་མཁྱེན་ཏེ། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་ཤིང་འདྲེ་སྲིན་དེ་ཉིད་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་རྡོ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་མནན་པ་ནས་བཟུང་ཡུལ་མི་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་རོལ་ཞིང་རྡོ་ཕ་བོང་དེར་གེ་སར་ཕ་བོང་ཞེས་མིང་བཏགས། ཡུལ་དེའི་གེ་སར་སྒྲུང་པ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་གིས་མཚམས་སྦྱོར་ལྟར་ན། གེ་སར་ཕ་བོང་དེ་སྔོན་ཆད་ས་ཁར་བུད་པ་མང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་མཐོ་ལ་དེང་ས་གཏིང་དུ་འཛུལ་ཡོད། བཤད་རྒྱུན་ལ་ཇོ་རུ་རྒྱལ་པོས་འདྲེ་སྲིན་རྡོ་འོག་ཏུ་མནན་ཡོད་པས་ས་འོག་ཏུ་ཅི་ལྟར་འཛུལ་ན་དེ་ལྟར་ལེགས། ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བྱིས་པར་སྲི་གཏོད་པར་གེ་སར་ཕ་བོང་མདུན་དུ་ཡོང་སྟེ་བསང་ཕུད་པ་དང་དར་ལྕོག་འཐེན་པའི་སྲོལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་མ་ཉམས་པར་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཡོད།  Folklore subjects 1378 For more information about this term, see Full Entry below.Subjects Tibet and HimalayasBibliographic ClassificationTibetan and HimalayanLiterary ArtsFull EntryRelated Subjects (1)Related Audio-video (111)Related Texts (5)Related Sources (1) Triga places 1176 For more information about this term, see Full Entry below.Feature Type CountyPlaces EarthAsiaChinaQinghaiTsolho Tibetan Autonomous PrefectureFull EntryRelated Subjects (1)Related Places (76)Related Images (192)Related Texts (116)Related Audio-video (81) ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས terms 45387 Wyliengag rgyun lo rgyus/ExpressionFor more information about this term, see Full Entry below.Terms ngangag skad/Full EntryRelated Audio-video (9)Related Texts (6)